21

16:00 – fredag 6 juli, 2018

Nizhny Novgorod Stadium