21

13:00 – lördag 19 januari

Ryssland 30-28 FYR Makedonien
Fulltid
60'30-28 Nikola Mitrevski
59'30-27 Kiril Lazarov
Gleb Kalarash59'
30-26 Alexsander Shkurinskiy57'
29-26 Sergei Mark Kosorotov57'
56'28-26 Mario Tankoski
28-25 Sergei Mark Kosorotov56'
55'27-25 Kiril Lazarov
51'27-24 Filip Talevski
49'27-23 Goran Krstevski
27-22 Dmitriy Zhitnikov49'
47'26-22 Filip Talevski
26-21 Roman Ostashchenko47'
45'25-21 Zharko Peshevski
25-20 Alexsander Shkurinskiy45'
Halvtid 24-20
44'24-20 Filip Kuzmanovski
43'24-19 Zharko Peshevski
24-18 Roman Ostashchenko43'
42'23-18 Zharko Peshevski
23-17 Dmitriy Zhitnikov41'
40'22-17 Filip Kuzmanovski
22-16 Dmitriy Zhitnikov39'
38'21-16 Martin Popovski
21-15 Roman Ostashchenko36'
35'20-15 Kiril Lazarov
20-14 Alexsander Shkurinskiy34'
Dmitrii Kiselev33'
19-14 Sergei Mark Kosorotov32'
18-14 Dmitrii Kiselev31'
30'17-14 Kiril Lazarov
29'17-13 Goran Krstevski
17-12 Sergei Mark Kosorotov29'
16-12 Sergei Mark Kosorotov28'
27'15-12 Zharko Peshevski
15-11 Dmitriy Zhitnikov27'
14-11 Dmitry Kovalev26'
24'13-11 Kiril Lazarov
13-10 Timur Dibirov23'
21'Kiril Lazarov
12-10 Alexsander Shkurinskiy20'
11-10 Gleb Kalarash19'
18'10-10 Filip Talevski
17'10-9 Kiril Lazarov
10-8 Dmitriy Zhitnikov16'
9-8 Gleb Kalarash15'
14'8-8 Goce Georgievski
14'8-7 Goce Georgievski
13'8-6 Zharko Peshevski
11'8-5 Kiril Lazarov
8-4 Dmitry Kovalev10'
7-4 Timur Dibirov9'
6-4 Dmitriy Zhitnikov9'
5-4 Dmitriy Zhitnikov8'
4-4 Dmitrii Kiselev8'
3-4 Gleb Kalarash7'
7'2-4 Goce Georgievski
5'2-3 Kiril Lazarov
2-2 Gleb Kalarash4'
4'1-2 Stojance Stoilov
1-1 Dmitriy Zhitnikov1'
1'0-1 Kiril Lazarov